ယခု (၃)ရက်တာ သင်တန်းတွင်  Laptop နှင့် ဖုန်းများတွင် Unicode အားပြောင်းလဲခြင်း။ စာရိုက်ခြင်းနှင့် အခြားသော လိုအပ်သော မသိပညာများကို သင်ကြားပို့ချသွားမည် ဖြစ်သည်။