ဤသင်ခန်းစာတွင် Microsoft နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြေခံအကြောင်းအရောများကို သင်ကြားပြသပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။