ဤသင်ခန်းစာတွင် Microsoft နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြေခံအကြောင်းအရောများကို သင်ကြားပြသပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

This course was designed as an example of a course optimised for the Moodle mobile site or app.

Welcome to the English course.  This course is foundational to all the other courses you will take.  Once you get a good grasp of English, you will be in a much better position to master the original languages

Drop here!

This course is designed to improve students' conversation skills in a scientific- or engineering-oriented setting. Grammar, writing styles and speaking skills specific to students' scientific and engineering areas of interest will be the focus of this course and will be accomplished through discussions of various authentic technical-based texts.